คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

Faculty of Engineering, Thammasat University.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Engineering, Thammasat University.
  • ENGR-2013/10/21
  • TrainingComputer2018
  • ENGR-20130212-2
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่สนับสนุนการใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์
  • ภาควิชาไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อป.โท

ข่าวสารคณะวิศวกรรมศาสตร์

pan

—-พันธกิจ—-

--- พันธกิจ --- 1. จัดการศึกษา เผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง 2. สร้างงานวิจัย และองค์ความรู้ 3. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม ภูมิปัญญา
3

—-วิสัยทัศน์—-

วิสัยทัศน์ สร้างวิศวกร สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศชาติสู่เวทีสากล ภายในปี 2566
ENG_1695

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง “The Greats Power”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดามพ์เมษ บุณยะเวศ รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง "The Greats Power" เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องสัมมนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
DSC_0052

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอน Active Learning

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดามพ์เมษ บุณยะเวศ รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561
X52A7947_edited

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างบริษัท SAIC MOTOR-CP และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ. เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ. พรชัย ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร. ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เป็นเกียรติร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างบริษัท SAIC MOTOR-CP และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
33344839_2088976104706385_5110144027127185408_o

ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางเยือน UNSW Sydney ประเทศออสเตรเลีย

คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมหารือกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ UNSW Sydney และลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับใหม่ของหลักสูตร 2+2 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของ UNSW Sydney
62081

Waterford Institute of Technology, Ireland แนะแนวนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการไปแลกเปลี่ยน

Dr. Austin Coffey อาจารย์จาก Waterford Institute of Technology, Ireland เดินทางมาบรรยาย/แนะแนวเพื่อเตรียมความพร้อม ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สนใจไปแลกเปลี่ยน/ศึกษาต่อ/หาโอกาสในการรับทุน/หรือเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.30 น. – 13.30 น. ณ ห้องประชุม วศ.702 ชั้น 7 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์
62087

Dr. Austin Coffey จาก Waterford Institute of Technology ให้คำแนะนำนักศึกษาก่อนการเดินทางไปฝึกงานที่ประเทศไอร์แลนด์

Dr. Austin Coffey อาจารย์จาก Waterford Institute of Technology ประเทศไอร์แลนด์ ได้มาให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง ให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือกให้ไปฝึกงานที่ประเทศไอร์แลนด์ เมื่อวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง วศ. 501 ชั้น 5 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG_1398_edited

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสายอากาศ และ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คุณสมร ดีเส็ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสายอากาศ และ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ระหว่าง บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยรวมกันจัดสร้าง “ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสายอากาศและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า” เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย
529818

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รางวัล Best Paper Award จากบทความเรื่อง การพยากรณ์และการวางแผนสร้างสต๊อกสินค้าเพื่อลดปัญหาการส่งมอบสินค้าล่าช้า กรณีศึกษาโรงงานผลิตเลนส์แว่นตา

บทความเรื่อง การพยากรณ์และการวางแผนสร้างสต๊อกสินค้าเพื่อลดปัญหาการส่งมอบสินค้าล่าช้า กรณีศึกษาโรงงานผลิตเลนส์แว่นตา โดย คุณธันยธรณ์ อ้นมี และ รองศาสตราจารย์ ดร. มณฑลี ศาสนนันทน์ ได้รับรางวัล Best Paper Award จากการประชุมวิชาการ Conference on Industrial Operations Development ครั้งที่ 9 (CIOD 2018)

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้