คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศนโยบายการดำเนินงานบริหารโดย รศ.ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล

                                                 


รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล ประกาศนโยบายการดำเนินงานบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มี 5 ด้านดังนี้

  1. การจัดการศึกษาการพัฒนาหลักสูตร และระบบการจัดการเรียนการสอน
  2. การส่งเสริม พัฒนางานวิจัย
  3. ระบบการบริหารจัดการ
  4. การพัฒนาบุคลากร และสวัสดิการ
  5. การพัฒนานักศึกษา และกิจกรรมนักศึกษา

การจัดการศึกษาการพัฒนาหลักสูตร และระบบการจัดการเรียนการสอน

 • พัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและการเข้าสู่ระดับสากล โดยเน้นแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติและการสร้างนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนการพัฒนาให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางบวกต่อระบบสังคมอย่างยั่งยืน
 • พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การต่อยอดและทบทวนหลักสูตร และจัดฝึกอบรม/สัมมนา โดยเฉพาะที่ศูนย์พัทยา เพื่อตอบสนองความต้องการและการเติบโตของอุตสาหกรรมในพื้นที่และพื่นที่ใกล้เคียง
 • พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์/พื้นที่การจัดการเรียนการสอนที่สามารถตอบสนองกับแต่ละลักษณะวิชาทางด้านวิศกรรมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การรับรองมาตรฐานคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและในระดับนานาชาติ

การส่งเสริม พัฒนางานวิจัย

 • สนับสนุนงบประมาณวิจัยให้แก่คณาจารย์ กลุ่มวิจัย ภาควิชา พร้อมทั้งเน้นการสนับสนุนทุนให้แก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการเป็นผู้ช่วยนักวิจัยให้กับคณาจารย์ภายในคณะฯ
 • เสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัย โดยมุ่งเน้นให้เกิดการวิจัยร่วมในเชิงสหศาสตร์กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น สวทช. วว. AIT เป็นต้น
 • ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการแก่สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยที่มุ่งให้สังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านพลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านคุณภาพชีวิต เป็นต้น
 • สนับสนุนการต่อยอดผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ระบบการบริหารจัดการ

 • จัดทำแผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงและเป้าหมายของประเทศและมหาวิทยาลัย
 • พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย
 • พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร ตลอดจนเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างนักศึกษา บุคลากรและผู้บริหาร
 • เปิดโอกาสให้มีการสื่อสารระหว่างบุคลากรและนักศึกษากับผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ ทั้งศูนย์รังสิตและศูนย์พัทยา

การพัฒนาบุคลากร และสวัสดิการ

 • ปรับปรุงระบบการประเมินให้มีลักษณะ 360 องศา ตามโครงสร้างการบริหาร มีความเป็นธรรมและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
 • สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณาจารย์กับผู้ประกอบการ/ภาคอุตสาหกรรม (เช่น สภาอุตสาหกรรม หอการค้าไทย ฯลฯ) ชุมชุน (เช่น จังหวัดปทุมธานี ฯลฯ) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (เช่น ปตท. กฟน. กฟภ. กปน. ฯลฯ) และหน่วยงานภาครัฐ (เช่น กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น)
 • ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกคณะฯ โดยเน้นเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ ลานกิจกรรม อุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา และบุคลากร ทั้งนี้ยังคงรักษาไว้ซึ่งพื้นที่สีเขียว
 • ทบทวนสวัสดิการสำหรับบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
 • พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากร ตลอดจนพัฒนาและเสริมสร้างความก้าวหน้าและความมั่นคงทางอาชีพของบุคลากร

การพัฒนานักศึกษา และกิจกรรมนักศึกษา

 • สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศ โดยอาศัยองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ นวัตกรรม และการบูรณาการระหว่างศาสตร์อื่น ๆ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นความร่วมมือระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ภายในคณะฯ ตลอดจนกิจกรรม ระหว่างศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และคณะฯ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางในการจัดกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาหลักสูตรปกติและหลักสูตรพิเศษในคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาทั้งระดับชาติและนานาชาติ

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้