คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

—-พันธกิจ—-


--- พันธกิจ ---
1. จัดการศึกษา เผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง
2. สร้างงานวิจัย และองค์ความรู้
3. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม ภูมิปัญญา

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้