คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอน Active Learning


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดามพ์เมษ บุณยะเวศ  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง วจ.206 อาคารวิจัยและปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีวิทยากรบรรยายพิเศษจากทีมงานคณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพรรณ  เอกรัตนวงศ์

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้