คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

ประวัติคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เริ่มดำเนินการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านการจัดการเรียนการสอน ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ ในช่วงการปรับแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 6 พ.ศ. 2533 - 2534 (2 ปีสุดท้ายของแผน) เพื่อให้มีส่วนในการผลิตวิศวกรสาขาต่างๆ ออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ อันเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถใน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงลง พระปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงกำหนดให้วันนี้เป็นวันสถาปนาคณะวิศวกรรม ศาสตร์ โดยเป็นคณะที่ 10 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งที่ 9 ในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยเริ่มมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2533 เป็นต้นมา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ปีการศึกษา 2533

เปิดรับนักศึกษา 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ปีการศึกษา 2534 เปิดรับนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ปีการศึกษา 2536 เปิดรับนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ปีการศึกษา 2538 เปิดรับนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ปีการศึกษา 2539

เปิดรับนักศึกษาโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งน็อตติ้งแฮมประเทศอังกฤษ 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ปีการศึกษา 2540

เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ปีการศึกษา 2544

เปิดรับนักศึกษา โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน โดยความ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งรีไจนา ประเทศแคนาดา 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ปีการศึกษา 2545

เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ 5 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ปีการศึกษา 2545

เปิดรับนักศึกษา หลักสูตรปริญญาโท 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาวิชาเคมี

ปีการศึกษา 2545 เปิดรับนักศึกษา หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ปีการศึกษา 2545 เปิดหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2551

เปิดหลักสูตรปริญญาตรี-โท วิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ (Engineering and Business Management) และหลักสูตรปริญญาโท-เอก วิศวกรรมทางการแพทย์ (Medical Engineering

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้