คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

รายนามผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์

DSCF0095_%28468x640%29

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001 ext. 3001
DSCF0012_%28500x640%29

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพบุษฏ์ เอกแสงศรี
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001
DSCF0030_%28554x640%29

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดามพ์เมษ บุณยะเวศ
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001
DSCF0043_%28445x640%29

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล อุชายภิชาติ
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001
DSCF0039_%28477x640%29

รองคณบดีฝ่ายวางแผน

รองศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ ธุชกัลยา
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001
DSCF8256_%28455x640%29

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001
DSC029320_%28447x616%29

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ ดร.วรุณศักดิ์ เลี่ยมแหลม
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001
DSCF0017_%28464x640%29

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อัศวเมธาพันธ์
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001
S__33808386_%28450x640%29

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์รังสิต

อาจารย์ ดร.ศุภกิจ พฤกษอรุณ
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001
DSCF0002_%28458x640%29

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.วรณี มังคละศิริ
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001
DSCF0052_%28463x640%29_%282%29

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ สุภัควงศ์
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001
DSCF0067_%28498x640%29

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์พัทยา

อาจารย์ ศิริศิลป์ กองศิลป์
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001
DSCF0070_%28459x640%29

ผู้อำนวยการโครงการ TEP-TEPE

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001
DSCF0005_%28538x640%29

ผู้อำนวยการโครงการ TU-PINE

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อโณทัยไพบูลย์
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001
DSCF0055_%28514x640%29

ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ

อาจารย์สุรศักดิ์ เพ็ชรมณี
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001
DSCF0085_%28450x640%29

เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์

นางสุกัญญา ว่องวิกย์การ
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้