คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาฝึกงานจาก University of Santo Tomas, Philippines


รองศาสตราจารย์ ดร. มณฑลี  ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย  ไพจิตโรจนา จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์  บุญญภิญโญ และ อาจารย์ ทัศฐา  ศรีวาลัย จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา  รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี  สันติคุณาภรณ์  รองศาสตราจารย์ ดร. นุรักษ์  กฤษดานุรักษ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพบุษฏ์  เอกแสงศรี  จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี ร่วมกันมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาฝึกงานจาก University of Santo Tomas, Philippines จำนวน 11 คน  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559  ณ  อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้