คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

โครงการ TU-PINE จัดค่าย PINE CAMP ครั้งที่ 2


โครงการ TU-PINE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดค่าย PINE CAMP # 2 เมื่อวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2559 

โดยกิจกรรมหลักประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ

  1. CEO Talk การบรรยาย จากผู้ทรงคุณวุฒิในสายวิชาชีพและองค์กรชั้นนำ
  2. Engineering@ Work การอบรมทักษะแบบบูรณาการใน 3 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมโยธาและบริหารการก่อสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้าและอุตสหการ และ Soft -En ผ่านทางกิจกรรมการออกแบบโครงสร้างอาคาร พร้อมทั้งการติดตั้งระบบไฟฟ้าอัจฉริยะภายในอาคารพร้อมทั้งฝึกทักษะการบริหารจัดการ และการทำงานเป็นทีม
  3. University Life กิจกรรมการแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

โดยมีนักเรียนที่มาร่วมค่ายทั้งสิ้นรวม 200 คน โครงการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนและนักศึกษาที่มาค่ายจักได้รับประโยชน์และประสบการณ์ดีๆ จากค่าย PINE CAMP# 2

 

เอกสารแนบ:
Tupine-02 (4)

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้