คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมด้วย SprutCAM Robot ”


งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง  (CPD) โดยเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมด้วย SprutCAM Robot” เพื่อให้บุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต เรียนรู้พื้นฐานของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 4.0 และสามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการผลิตให้ทันสมัย นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย มีความรู้เสริม เพิ่มศักยภาพให้สูงขึ้น งานนี้ได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สวัสดิ์  ภาระราช  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นวิทยากร ณ ห้องสัมมนา วจ. 206  และห้องคอมพิวเตอร์ วจ.216 อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและประกันคุณภาพ เป็นผู้มอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้