คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามการแสดงเจตจำนงค์ในการทำความร่วมมือกับ GROUP T ประเทศเบลเยี่ยม


ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. นิธินันท์ วิศเวศวร รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ     เจียศิริพงษ์กุล ผู้อำนวยการโครงการวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบันฯ (TEP&TEPE)  ร่วมพิธีลงนามใน LETTER OF INTENT FOR THE 2 + 2  BACHELOR DEGREE PROGRAM BETWEEN GROUP T - INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE LEUVEN AND THAMMASAT UNIVERSITY ระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ GROUP T – International University College Leuven ประเทศเบลเยี่ยม  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556 ณ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

การลงนามดังกล่าวเป็นการลงนามเพื่อแสดงเจตจำนงค์ในการทำความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโครงการวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน พร้อมให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 ทุน เพื่อไปศึกษาต่อในหลักสูตร International Postgraduate Program in Enterprising เป็นระยะเวลา 2 ปี  โดยมีผู้ร่วมลงนาม 2 ฝ่าย ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Dr. Johan De Graeve President – Chief Executive GROUP T – International University College Leuven

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้