คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดสัมมนา “ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแนวปฏิบัติที่ดี”


คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย งานมาตรฐานการศึกษาและแผนงาน จัดสัมมนา เรื่อง “ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแนวปฏิบัติที่ดี” เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม 2556  ณ  ห้อง วศ.702  อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อให้บุคลากรในคณะฯและหน่วยงานเครือข่าย มีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน  วิทยากร คือ คุณ ภาวนา กิตติวิมลชัย รองผู้อำนวยการ สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้