คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประจำภาคการศึกษา 2561


ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้สมัครสามารถขอรับใบสมัคร หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (วศ. 407) ชั้น 4  อาคารอำนวยการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
ในวันและเวลาราชการ เวลา 8.30 - 16.30 น. ตั้งแต่ ตั้งแต่วันที่ 19  มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 (ค่าสมัครสอบ จำนวน 350 บาท)
จำนวนรับเข้าศึกษา 10 คน

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : โทรศัพท์ 0 2554 3002-9 ต่อ 3151, 3041 หรือ
Website:
http://www.engr.tu.ac.th/news/education และ http://www.me.engr.tu.ac.th/master.htm

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารตามแนบด้านล่างนี้

 

เอกสารแนบ:
ประกาศรับสมัครเครื่องกล 2561
ใบสมัคร (Application form)

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้