คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

ผลงานจากผู้ชนะการประกวดโปสเตอร์ดีเด่น งานสัปดาห์วิชาการ (ครั้งที่ 10)


ระดับปริญญาตรี          

1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
https://www.youtube.com/watch?v=i89jf2GtTJE&feature=youtu.be            
หัวข้อ   การพัฒนาระบบคัดแยกคุณภาพของผลไม้ด้วยกระบวนการการเรียนรู้เชิงลึก
ชื่อ      นางสาวณัฐชยา สุทธิกิตติบุตร, นางสาวปณิธาน พฤฑฒิกุล
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา       ผศ.ดร.นิติการ นิ่มสุข

2. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์      
https://youtu.be/BJWgMLCcL08
หัวข้อ   การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งผิวหนังจากภาพถ่ายในรูปแบบแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน
ชื่อ      นายอรรถกร โพธิ์สุวรรณ์, นายภัทรเดช สวรรคเชิดวิลัย, นายภาณุ เกตุหิรัญ
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา       รศ.ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต

3. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     
https://www.youtube.com/watch?v=6yyHJ9J34_M
หัวข้อ   2-in-1 Laser Metal Engraving & 3D Printing Machine                
ชื่อ      นายวัสพล  ตรีธนวัต, นายขจรเดช  แซ่อึ้ง    
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา       อาจารย์ ดร.สุภมาศ สุชาตานนท์

4. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา     
https://youtu.be/opoOHH4lmmQ       
หัวข้อ   ประสิทธิภาพการใช้หินภูเขาไฟในการปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียจากที่พักอาศัย
ชื่อ      นายสหชาติ  บุญชาติ, นายจิรายุ  ฉันตระกูล
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา       อ.ดร.วรุณศักดิ์  เลี่ยมแหลม                                            

5. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
https://youtu.be/EWIxW1-I10I           
หัวข้อ   แผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันเซลลูโลสอะซิเตตสําหรับใช้เป็นวัสดุปลดปล่อยกรดแกลลิก
ชื่อ      นางสาวพิมพ์ชนก หนูทอง, นางสาวพรชิตา หาญนิโรจน์รัมย์
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา       ผศ.ดร.พัชราภรณ์     วุฒิเจริญมงคล

6. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
https://www.youtube.com/watch?v=XrbjipKQnYU&feature=share       
หัวข้อ   Tiny Urban Vehicle : TU-V
ชื่อ      นายเมธัส  น้ำผุด, นายวัศพล  สินทรัพย์
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา       รศ.ดร.ดุลยโชติ  ชลศึกษ์

7. โครงการ TEP-TEPE
https://youtu.be/clGKs_8iIFg            
หัวข้อ   Manual lifting risk assessment Mobile Application
ชื่อ      นายศุภกร  เรียกศิริ, นายศรุต  อินทรมงคล
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา       ผศ.นริศ  เจริญพร

8. โครงการ TEP-TEPE
https://youtu.be/qtA5b2EvDNY                   
หัวข้อ   Mimic Robot Arm
ชื่อ      นายภูวกร  ตรีทิพยางกูร, นายสุกฤษฎิ์  ประสานเกลียว
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา       ผศ.ดร.วิทวัส  ศตสุข

9. โครงการ TU-PINE  
https://youtu.be/QZqpamuQSc4
หัวข้อ   การเบรกมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำด้วยดิสเบรก
ชื่อ      นายเมธี  ทวีชนม์, นายณัฐนนท์  โตกำเหนิด
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา       รศ.ดร.พิชัย  อารีย์

10. โครงการ TU-PINE
https://www.youtube.com/watch?v=vKZxzAirr2Y
หัวข้อ   การศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานทดแทน
ชื่อ      นายจริวัฒน์  เตียวัฒนานนท์, นายนฤเบศ  สัตตรัตน์ไพจิตร
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา       รศ.ดร.กฤติยา  เลิศโภคะสมบัติ

 

ระดับบัณฑิตศึกษา       

1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า     
https://youtu.be/9kQvQpPOZQE       
หัวข้อ  การวิเคราะห์การใช้พลังงานแบตเตอรี่ของการเข้ารหัสในสมาร์ทโฟน (ในระบบติดตามพนักงานในองค์กรด้วยสมาร์ทโฟน)
ชื่อ      นายอนุวัฒน์ ไชยวงค์เย็น
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา       ผศ.ดร.ปิยะ เตชะธีราวัฒน์

2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
https://drive.google.com/open?id=1rIyFtHH689a3ymgwoJtSvbl5_gYYUrun
หัวข้อ   การลดอัตราส่วนของเสียผลิตภัณฑ์เลเซอร์ ฮีเลียม-นีออนแก๊สเลเซอร์ ชนิด ROHS ด้วยวิธี DMAIC : โรงงานผู้ผลิตอุปกรณ์เลเซอร์            
ชื่อ      นายสุวิทย์  เจริญสิน                                                   
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา       รศ.ดร.วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร

3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา      
https://www.youtube.com/watch?v=2qrgLGRiEAU 
หัวข้อ   การศึกษาคุณลักษณะของการสั่นสะเทือนเนื่องจากการจราจร
ชื่อ      นายวีระ  ซุปทอง
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา       รศ.ดร.นคร  ภู่วโรดม                                                    

4. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
https://youtu.be/sSezHr6k-70             
หัวข้อ   Preparation of Ag-TiO2 nanoparticles for enchancing antibacterial activity
ชื่อ      นางสาวศิริพร  พรหมมา
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา       ผศ.ดร.ทิพบุษฏ์  เอกแสงศรี

5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล           
https://youtu.be/xQ1nlTQ_nKA
หัวข้อ   AN ANALYSIS OF NANO-ASSITED IN BIO-HEAT EQUATION DURING MICROWAVE ABLTION PROCESS
ชื่อ      นายนิธิ  ไทรชมภู
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา       ศ.ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช

6. โครงการ TU-PINE  
https://youtu.be/s-hrsOEil80
หัวข้อ   A STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN SENSOR RESPONSE AND ODOR PERCEPTION IN HUMAN
ชื่อ      นางสาวรินทร์ลภัส ชนนท์สิริวรกุล
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา       ผศ.ดร.นิติการ นิ่มสุข

7. โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์      
https://youtu.be/Z4jZqix9sK8
หัวข้อ   เครื่องออกกำลังกายและกายภาพบำบัดสำหรับการฝึกลุกยืน
ชื่อ      นางสายรัก  สอาดไพร
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา       ผศ.ดร.บรรยงค์  รุ่งเรืองด้วยบุญ 

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้