คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง  (CPD)  เรื่อง “การออกแบบและจำลองเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนโดยใช้ Aspen Exchanger Design and Rating (EDR)”


งานพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมเคมี จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง  (CPD) อบรมเรื่อง “การออกแบบและจำลองเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนโดยใช้ Aspen Exchanger Design and Rating (EDR)” เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 ณ ห้อง วศ 318 ชั้น 3  อาคารอำนวยการ คณะฯ โดยมี คุณสรรวริศ อุ่ยวัฒนา คุณธนวัฒน์ อุตตมะรูป   คุณวริทธิ์ธร นาทธราดล  จาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และรองศาสตราจารย์ ดร.แคทลียา ปัทมพรหม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้