คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี คว้า 2 รางวัลจาก การประกวดโครงงานวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ ระดับปริญญาตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6


ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเอกัคตา หันสังข์ และ นายฤทธิเกียรติ  ปัญญาณัฐกุล จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี ที่คว้ารางวัล Popula Vote และ รางวัล ชมเชย จากผลงานเรื่อง การสังเคราะห์เฟอโรฟลูอิดโดยใช้หางน้ำยางธรรมชาติ (Synthesis of Ferrofluid using Skim Natural Rubber Latex) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ  ด่านวานิชกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในการประกวดโครงงานวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ ระดับปริญญาตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 จัดโดย สมาคมวิศวกรรมเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้