คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง  (CPD)  เรื่อง “วาล์วนิรภัยในอุตสาหกรรม (Safety relief devices) ครั้งที่ 1”


งานพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมเคมี จัดอบรมโครงการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง  (CPD) ในการอบรมเรื่อง “วาล์วนิรภัยในอุตสาหกรรม (Safety relief devices) ครั้งที่ 1” เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ ห้อง วจ 519 ชั้น 5  อาคารปฏิบัติการและวิจัย โดยมี คุณวันชัย รัตมาศาณประไพ คุณปณิตา รัตมาศาณประไพ จาก บริษัท พีดับบลิว เทค จำกัด และ รองศาสตราจารย์ ดร.นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้