คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

บัณฑิตศึกษา ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ป.เอก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561


บัณฑิตศึกษา ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ป.เอก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครมี 5 หมวดวิชาดังนี้
  - หมวดวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  - หมวดวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  - หมวดวิชาวิศวกรรมเคมี
  - หมวดวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  - หมวดวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 7 โดยมีคุณสมบัติดังนี้
  1. ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (สำหรับแผนการศึกษาแบบ 1.1 และ 2.1)
         - เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) หรือ สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
         - มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.50 จาก 4.00 ผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกกว่า 3.50 ในระดับปริญญาโท จะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ เช่น บทความในวารสารทางวิชาการ หรือบทความในที่ประชุมวิชาการที่มีคณะกรรมการกลั่นกรองในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ
  2. ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (สำหรับแผนการศึกษาแบบ 2.2)
        - เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) หรือ สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
        - มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.50 จาก 4.00 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารดังแนบด้านล่างนี้ หรือสนใจสมัครเรียนคลิก ที่นี่

 

เอกสารแนบ:
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ป.เอก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้