คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ต้อนรับผู้แทนจาก  UTT - Université de Technologie de Troyes ประเทศฝรั่งเศส


รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความยั่งยืน ให้การต้อนรับ Mr. Michel LEGAULT ผู้แทนจาก UTT - Université de Technologie de Troyes ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมโครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ วัตถุประสงค์ในการหารือครั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดตั้งโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ UTT - Université de Technologie de Troyes ประเทศฝรั่งเศส ทั้งโครงการแลกเปลี่ยนแบบ Course Work และ Research Internship โดย UTT - Université de Technologie de Troyes ประเทศฝรั่งเศส จะส่งนักศึกษามาทำวิจัยที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเวลา 2-5 เดือน และ นักศึกษาจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถเข้าเรียนในหลักสูตร 4weeks Intensive Program ได้ฟรีในเดือนสิงหาคม หรือ กุมภาพันธ์ โดยสามารถเลือกเรียนได้ในวิชา French Language หรือ วิชา Project Management และสามารถโอนหน่วยกิตกลับมาที่คณะได้

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้