คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดประชุมแนวทางการดำเนินงานด้านการประคุณภาพเป็นเลิศ EdPEx


เมื่อวันที่  19 กุมภาพันธ์  2561 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา งานพัฒนาคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดประชุมแนวทางการดำเนินงานด้านการประคุณภาพเป็นเลิศ EdPEx  เรื่อง “การจัดทำโครงร่างองค์กร (OP)” ณ ห้องประชุม วศ.702 ชั้น 7 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มธ.ศูนย์รังสิต  โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ให้ความเห็นและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานด้านการประคุณภาพเป็นเลิศ EdPEx

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้