คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ให้การต้อนรับคณะดำเนินงานฯ (MSIE 4.0)


เมื่อวันที่ 16 ก.พ.2561 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้มาเยือนซึ่งเป็นตัวแทนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศในการเริ่มดำเนินงานความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภายใต้โครงการ Erasmus+Capacity Building in Higher Education project on Curriculum Development of Master's Degree Program in Industrial Engineering for Thailand Sustainable Smart Industry - MISE4.0  โครงการนี้เป็นโครงการเพื่อจัดทำหลักสูตรและการหาแนวร่วมทาง อุตสาหกรรมเพื่อจะรองรับการผลิตมหาบัณฑิตที่ตอบสนองกับเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน (4.0)

โดยในครั้งนี้ได้นำคณะผู้มาเยือน ได้แก่  Asian Institute of Technology (AIT) ประเทศไทย,   Czestochowa University of Technology  จากประเทศโปแลนด์, University Politechnica of Bucharest  จากประเทศโรมาเนีย  และ University of  Minho จากประเทศโปรตุเกส ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้