คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 3 รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2561


ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานมอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ซึ่ง วช. ในฐานะเลขานุการ สภานโบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานในระบบวิจัย และเครือข่ายพันธมิตร มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ โดยปีนี้มีผลงานประดิษฐ์คิดค้น จากนักประดิษฐ์นานาชาติ ร่วมจัดแสดงจำนวน 23 ประเทศ 29 องค์กร กว่า 360 ผลงาน และมีนักประดิษฐ์มากกว่า 800 คน เช่น ผลงานจากประเทศเกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน อินโดนีเซีย มาเลเซีย โปรแลนด์ อียิปต์ ฮ่องกง แคนาดา อิหร่าน เรบานอน ฟิลิปปินส์ รัสเซีย โรมาเนีย ซาอุดิอารเบีย เวียดนาม และอังกฤษ เป็นต้น  โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งทีมเข้าประกวด 9 ทีม และสามารถคว้ามาได้ 3 รางวัล ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ  รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ประจำปี 2561 ระดับอุดมศึกษา ในกลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข 

Tiny Urban Vehicle (TU-V) การพัฒนาพาหนะขนาดจิ๋วสำหรับใช้งานในเมือง

นายเมธัส น้ำผุด

นายวัศพล สินทรัพย์

 

2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2  รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ประจำปี 2561 ระดับอุดมศึกษา ในกลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข 

Sit to Stand เครื่องออกกำลังกายและกายภาพบำบัดสำหรับการฝึกลุกยืน

นางสายรัก สอาดไพร

นส. มาริน ลาภปัญญา

นส. นภัสสร พยุงศิลป์

นส. ฐิติชญา สุมาลัย

นส. ชนกนันท์ อินทร์กลัด(คณะสหเวชศาสตร์)

 

3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2  รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ประจำปี 2561 ระดับอุดมศึกษา ในกลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่นคง

Mimic Robot Arm

นายภูวกร ตรีทิพยางกูร

นายสุกฤษฏิ์ ประสานเกลียว

 

4. การออกแบบชุดกลไกลติดตั้งสำหรับนาโยน (System PARASHOOT KIT ) 

นายวสวัตติ์ พงษ์สุวรรณ

นายเมธาสิทธิ์ เกียรติ์ชัยภา

นายจักรกฤษณ์ อิ่มประเสริฐ

จิตวัต สนามชัย

นายนาย ณภัฐ ไชยคง

 

5. Universal Power wheelchair 

การออกแบบและพัฒนารถเข็นอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้าสำหรับเด็กพิการทางสมองและเด็กกล้ามเนื้ออ่อนแรง

น.ส.ณัฐธยาน์ สมงาม

น.ส.นันทนภัส พงศ์นรสิงห์

นายกรณรัสย์ องค์สรานนท์

 

6. Combo bike พาหนะทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุ

ทฤษฎี เจริญผล

 

 

7. อุปกรณ์ฝึกบริหารกล้ามเนื้อช่วยหายใจ (Inspiratory muscle trainer)

นางสาวธันยาภัทร์ เกิดอำแพง

นางสาวอังคณา ธนูธรรมาคุณ

 

 

8.Automatic Speed BumpV.5 (ลูกระนาดชะลอความเร็วอัตโนมัติ V.5)

นายเอนกพล เติมทานาม 

นายธนะโชค ทองอ่อน 

นายณภัทร ผลวงษ์

 

9. เตียงผู้ป่วยอัจฉริยะลดแผลกดทับด้วยการดึงผ้าแบบอัตโนมัติ 

(THE INTELLIGENT PATIENT’S BED REDUCED THE PRESSURE ULCER BY AUTOMATIC FABRIC PULLING. )

นายณัฐพล พีรวุฒิ 

นายกฤษฎา แก้วประโคน

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้