คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจาก State University of New York at Binghamton


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพบุษฏ์ เอกแสงศรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof. Peter J. Partell, Associate Dean, Academic Affairs & Administration และ Dr. John Bay, Associate Dean for Research and Graduate Studies จาก State University of New York at Binghamton ในการประชุมหารือเรื่องการดำเนินการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน กับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ณ ห้อง วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้