คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

ผลงานจาก CED-square คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจากโครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 8


ผลงานจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการออกแบบและพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์ (CED-square) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจากโครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 8 (THE 8th MOTOR EXPO AUTOMOTIVE INNOVATION AWARD 2017) ในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 34 (Motor Expo 2017)

รางวัลชนะเลิศ จากผลงาน Tiny Urban Scooter (TU-V) พาหนะไฟฟ้าขนาดเล็กที่พับเป็นกระเป๋าเดินทางได้
โดย นายเมธัส น้ำผุด และ นายวัศพล สินทรัพย์ มี รองศาสตราจารย์ ดร.ดุลยโชติ  ชลศึกษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงาน Combo Bike พาหนะทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุ
โดย นายทฤษฎี เจริญผล มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์  รุ่งเรืองด้วยบุญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้