คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการอบรม เรื่อง “ความรู้พื้นฐานในการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx”


เมื่อวันที่  22 พฤศจิกายน  2560 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดโครงการอบรม  เรื่อง “ความรู้พื้นฐานในการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx” ณ ห้องประชุม วศ.702 ชั้น 7 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มธ.ศูนย์รังสิต  เพื่ออบรมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx สามารถนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์การได้ โครงการอบรมฯนี้ได้เรียนเชิญ คุณกิตติพัทธ์  จิรวัสวงศ์ อาจารย์พิเศษระดับปริญญาโท สาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิชาระบบการบริหารคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นวิทยากรบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ในการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้