คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการอบรม เรื่อง “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา”


เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ฝ่ายประกันคุณภาพ ร่วมกับฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดโครงการอบรม  เรื่อง “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา” เวลา 08.30 -16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ วศ.103 ชั้น 1 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มธ.ศูนย์รังสิต  เพื่ออบรมให้อาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จากภาควิชาฯ โครงการฯ งานบริการการศึกษาฯ มีความรูความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม CHE QA Online System ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  โครงการอบรมฯนี้ได้เรียนเชิญ คุณพลวัต  พฤกษ์มณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์  สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มธ.ศูนย์รังสิต และคุณปิ่นนภา ศรีธัญรัตน์ นักวิชาการศึกษา กองบริการวิชาการ มธ.ศูนย์รังสิต เป็นวิทยากรบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม CHE QA Online System โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วรณี  มังคละศิริ รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะฯ กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้