คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

Space Walk จาก มธ. คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ  1 จาก gSIC-AT World 2017 ณ ประเทศญี่ปุ่น


  ในงาน i-CREATe 2017  จัดขึ้น ณ Kobe International Conference Center เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น โดยในปีนี้ มีโครงงานสิ่งประดิษฐ์ระดับนักศึกษาจาก 8 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหพันธรัฐเยอรมัน และประเทศญี่ปุ่น ผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมการประกวดในรอบชิงชนะเลิศ โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทผลงานด้านการออกแบบนวัตกรรมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Design Category) และประเภทผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Technology Category) โดยทางทีมสิ่งประดิษฐ์ มธ. ( CED-Square Center) ได้รับคัดเลือกเป็น 2 ใน 10 ทีม ตัวแทนประเทศไทย ไปญี่ปุ่น  คือ​

1. ทีม Stand by Me :    
            ผลงาน  Sit2Stand  เป็นนวัตกรรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ
2. ทีม  Space Walker :
            ผลงาน Walker with Partial Weight Body Support.

จากผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานกว่า 32 ผลงาน จากหลากหลายประเทศ  ทีม Space Walker  คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ( Gold Award Design Category ) ประเภทผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Technology Category)  นอกจากนั้น ทีม Stand by Me  ยังคว้ารางวัล Merit Award for Technologyและ Best Presentation for technology ซึ่งทั้ง 2 ทีมได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Gold Award Technology Category
          Space Walker : Walker with Partial Weight Body Support.
          ผลงานจาก : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          โดย :  นายวรัตถ์ สิทธิ์เหล่าถาวร (วิศวกรรมเครื่องกล) นายรมย์ พานิชกุล (วิศวกรรมเครื่องกล)
                     นายเมธาสิทธิ์ เกียรติชัยภา (วิศวกรรมเครื่องกล) นางสาว ธันยพร วงศ์วัชรานนท์ (กายภาพบำบัด)
                     อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ และ ผศ.ดร. พัชรี คุณค้ำชู

Merit Award & Best Presentation for technology Category
          Stand by me : Sit2Stand
          ผลงานจาก : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          โดย :     นางสายรัก สอาดไพร (วิศวกรรมการแพทย์) นายบารมี บุญมี (วิศวกรรมเครื่องกล)
                        นายศรัญย์พล เสาะสาย (วิศวกรรมไฟฟ้า) และนายชัยพัฒน์ ศรีขจรลาภ (วิศวกรรมไฟฟ้า)
                        อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ และ ผศ.ดร. ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์

   Cr. http://www.cedsquaretu.com/events/4528800

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้