คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มาตรฐานการยศาสตร์สำหรับการออกแบบสถานีการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม”


งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง  (CPD) ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มาตรฐานการยศาสตร์ สำหรับการออกแบบสถานีการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้หลักการด้านการยศาสตร์ในการประเมินภาระงานของมนุษย์ในการทำงาน วิธีการประเมินความเสี่ยงในการทำงานของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการทำงานในภาคอุตสาหกรรม คุณลักษณะที่สำคัญของมนุษย์ที่ใช้ในการออกแบบทางวิศวกรรม (Human Factors in Engineering Design)  และการประยุกต์ใช้คุณลักษณะของมนุษย์ในการออกแบบสถานีงาน การออกแบบเครื่องมือเครื่องจักรต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นริศ  เจริญพร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นวิทยากร  และผู้มอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 21 – 22 กันยายน 2560 ณ ห้องสัมมนา วจ. 208 อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้