คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning”


รองศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์  สกลภาพ  รองคณดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning” เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560  ณ  ห้อง วศ.301 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โดยมี อาจารย์ สันติ  จิตระจินดา และ อาจารย์ สมศักดิ์  กัณหา  จากสถาบันศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยาย

โครงการนี้จัดขึ้นสำหรับอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของคณะฯ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่กำหนดเป้าหมายเชิงนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้