คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง  (CPD) ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินภาระงานทางกาย (physical workload) และความเสี่ยงทางการยศาสตร์ (Ergonomics Risk Assessment)


งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง  (CPD) ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินภาระงานทางกาย (physical workload) และความเสี่ยงทางการยศาสตร์ (Ergonomics Risk Assessment) สำหรับผู้ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อการปรับปรุงและออกแบบงาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้หลักการด้านการยศาสตร์ในการประเมินภาระงานของมนุษย์ในการทำงาน วิธีการประเมินความเสี่ยงในการทำงานของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการทำงานในภาคอุตสาหกรรม คุณลักษณะที่สำคัญของมนุษย์ที่ใช้ในการออกแบบทางวิศวกรรม (Human Factors in Engineering Design)  และการประยุกต์ใช้คุณลักษณะของมนุษย์ในการออกแบบสถานีงาน การออกแบบเครื่องมือเครื่องจักรต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นริศ  เจริญพร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นวิทยากร และผู้มอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้  ณ ห้องสัมมนา วจ. 206 อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 13–14 กรกฎาคม 2560

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้