คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก IUT of Angoulême ประเทศฝรั่งเศส นำเสนอผลการฝึกงาน


เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560  นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก IUT of Angoulême ประเทศฝรั่งเศส ได้นำเสนอผลการฝึกงานต่อคณาจารย์และรับประกาศนียบัตรจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์  ได้แก่

1. Mr. Mathieu Minié (อ.ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ศุภชัย วรพจน์พิสุทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) นำเสนอการพัฒนาโมไบล์แอพพลิเคชันสำหรับอ่านสถานะรถยนต์จาก OBD-II และเซ็นเซอร์ของสมาร์ตโฟน
2. Mr. Louis-Baptite Rabillon (อ.ที่ปรึกษา ดร.จักรพันธุ์ ชวนอาษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล) นำเสนอการออกแบบหุ่นยนต์  (Robot Arm Modelling and Programming)

ทั้งนี้ IUT of Angoulême ประเทศฝรั่งเศส ได้ส่งนักศึกษามาฝึกงานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นปีที่สองแล้ว โดยในปีนี้นักศึกษามาฝึกงานในช่วงระหว่าง 10 เมษายน – 17 มิถุนายน 2560  

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้