คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม เรื่อง การวิเคราะห์และออกแบบการก่อสร้างด้วยวิธีการจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์


งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์และออกแบบการก่อสร้างด้วยวิธีการจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์” เพื่อเผยแพร่วิธีการจำลองสถานการณ์การก่อสร้างให้กับบุคลากรในวงการก่อสร้าง  เพื่อพัฒนาบุคลากรในวงการก่อสร้างให้สามารถนำวิทยาการใหม่ที่มีประสิทธิภาพไปใช้งานจริง และเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ให้แก่วิศวกรไทย โดยได้รับเกียรติจาก   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์   วงษ์ประดับไชย รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและประกันคุณภาพ เป็นผู้มอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ทั้งนี้วิทยากร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์  ดำริห์อนันต์  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา อบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ วศ. 103 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้