คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม “ความรู้พื้นฐานในการดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕”


งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ ได้จัดอบรม “ความรู้พื้นฐานในการดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕” เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานเลขานุการคณะมีความรู้พื้นฐานในการดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และมีความรู้ในด้านการวิเคราะห์กระบวนงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและประกันคุณภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การอบรมครั้งนี้ ได้เรียนเชิญ คุณอัครวัฒน์   พงษ์พยอม วิทยากรและที่ปรึกษาทางด้านการจัดการและระบบบริหารงานคุณภาพในอุตสาหกรรม บริษัท QA Engineering Team Lead, CUEL Limited   เป็นวิทยากร ณ ห้อง วศ. 702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560