คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

โครงการ TU-PINE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดค่าย PINE CAMP # 3


เมื่อวันที่ 28-30 เมษายน 2560 โครงการ TU-PINE ได้จัดค่าย PINE CAMP # 3 ขึ้น ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยกิจกรรมภายในค่ายประกอบไปด้วยกิจกรรมหลัก 3 ส่วนคือ

  1. CEO Talk การบรรยาย จากผู้ทรงคุณวุฒิในสายวิชาชีพและองค์กรชั้นนำ
  2. Engineering@ Work การอบรมทักษะแบบบูรณาการในสามสาขาวิชา คือ วิศวกรรมโยธาและบริหารการก่อสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้าและอุตสาหการ และ Soft-En ผ่านทางกิจกรรมการออกแบบโครงสร้างอาคาร พร้อมทั้งการติดตั้งระบบไฟฟ้าอัจฉริยะภายในอาคารพร้อมทั้งฝึกทักษะการบริหารจัดการ และการทำงานเป็นทีม
  3. University Life กิจกรรมการแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิศวกรรมแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและเป็นประโยชน์ในการประเมินความถนัดทางวิศวกรรมว่าตนเองมีความเหมาะสมในงานสาขานี้หรือไม่เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกสาขาที่เรียนต่อไป

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้