คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี คว้า 3 รางวัลจากโครงงานวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ ครั้งที่ 5


นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 3 รางวัลจากการประกวดโครงงานวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ ระดับปริญญาตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รางวัลชนะเลิศ และ รางวัล popular vote
ผลงานเรื่อง "Catalytic Activity of Gold Nanoparticles Synthesized in Skim Natural Rubber Latex"
โดย นางสาวปาลิดา พงศานนท์ และ นางสาวปาริชาต คงเล็ก
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ ด่านวานิชกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลชมเชย
ผลงานเรื่อง "Conductive Ink from Copper Nanoparticles Synthesized in Skim Natural Rubber Latex"
โดย นางสาวชัญญานุช ชนะกิจการโชค และ นางสาวนภดาว หริพัฒน์กุล
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ ด่านวานิชกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้