คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ “วิศวกรรมศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานวิชาการ และ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์”


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และแสดงความยินดี ในงานเลี้ยงแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ “วิศวกรรมศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานวิชาการ และ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์” เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560  ณ  ห้องออร์คิด1  โรงแรมรามาการ์เด้นท์  โดยในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. ประมวญ เทพชัยศรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ร่วมมอบโล่แสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ ให้กับผู้ได้รับรางวัลในงานด้วย

สำหรับงานเลี้ยงในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติให้กับคณาจารย์ผู้นำชื่อเสียงมาสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ และได้รับรางวัลจากผลงานวิชาการและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้แก่

 1. ศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ชาลีรักษ์ตระกูล
 2. ศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ชนัน  เหลืองไพบูลย์
 3. ศาสตราจารย์ ดร.ตรีทศ  เหล่าศิริหงส์ทอง

2. รายนามคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลจาก “45th International Exhibition of Inventions: Geneva 2017” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

 1. ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.จาตุรงค์  ตันติบัณฑิต
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร  ลีปรีชานนท์
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์  รุ่งเรืองด้วยบุญ
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  มานะดี
 6. อาจารย์ ดร. สุภมาศ สุชาตานนท์
 7. อาจารย์ ดร.จักรพันธุ์ ชวนอาษา

3. อาจารย์ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award of 2016 จากวารสารระดับนานาชาติ ASCE Journal of Computing in Civil Engineering

 1. อาจารย์ ดร.กฤษฎา  ไชยสาร

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้