คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 12 รางวัล จาก “45th International Exhibition of Inventions: Geneva 2017”


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นํางานวิจัยจํานวน 18 ชิ้น คว้ารางวัลจากเวทีประกวดนวัตกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 45 (45th International Exhibition of Inventions of Geneva) ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับรางวัลทั้งหมดรวม 24 รางวัล ประกอบด้วย รางวัล Grand Prix 1 รางวัล รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ จํานวน 3 รางวัล รางวัลเหรียญทอง จํานวน 4 รางวัล รางวัลเหรียญเงิน จํานวน 7 รางวัล รางวัลเหรียญทองแดงจํานวน 3 รางวัล และรางวัล Special Award จํานวน 6 รางวัล สำหรับรางวัล Grand Prix นั้นถือเป็นครั้งแรกของวงการวิจัยของไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ผ่านทางผลงานวิจัยชื่อ ''การตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอตาอย่างอัตโนมัติจากภาพถ่ายจอตาในรูปแบบแอพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน (Automated Diabetic Retinopathy Screening Using Fundus Image on Mobile Application)" งานนี้เป็นผลงานวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ มธ. โดยผลงานดังกล่าวสามารถสร้างความตื่นตาตื่นใจในเวทีประกวดอย่างมาก ทั้งนี้ ผลงานทั้งหมดจะถูกส่งเข้าระบบบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย โดยสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) แบบ Fast Track เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตและจําหน่ายเชิงพาณิชย์เป็นลําดับต่อไป

สำหรับผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สามารถคว้ารางวัลในครั้งนี้มา  มีทั้งสิ้น 12 รางวัล ได้แก่

1. รางวัล Grand Prix จํานวน 1 รางวัล

1.1 การตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอตาอย่างอัตโนมัติจากภาพถ่ายจอตาในรูปแบบแอพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน (Automated Diabetic Retinopathy Screening Using Fundus Image on Mobile Application) โดย รศ.ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.นพ.ณวพล กาญจนารัณย์, นางสาวปิยะรัตน์  กิ่งโกศล, นพ.ทยากร  คุปกาญจนา, ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์, ผศ.ดร.ฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์,  รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ จากคณะแพทยศาสตร์

2. รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ จํานวน 3 รางวัล

2.1 การตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคประสาทตาเสื่อมอย่างอัตโนมัติจากภาพถ่ายจอตาในรูปแบบแอพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน (Automated Age-Related Macular Degeneration Screening Using Fundus Image on Mobile Application) "โดย รศ.ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์, นายพัทธพล กันอําพล,  นายวชิรวิทย์ อําไพพันธุ์, ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์,  ผศ.ดร.ฑีฆพนธุ์ เจริญพงษ์,  นพ.ทยากร คุปกาญจนา, ผศ.นพ.ณวพล กาญจนารัณย์ จากคณะแพทยศาสตร์

2.2 การตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์และความรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยอย่างอัตโนมัติด้วยการวิเคราะห์เสียงพูดในรูปแบบแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน (Automated Screening of Alzheimer's Disease and Mild Cognitive Impairment Using Speech Analysis on Mobile Application) โดย รศ.ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์, อ.ดร.จุฑามณี อ่อนสุวรรณ, ดร.กฤษณ์ โกสวัสดิ์, นายกันตภณ พรประเสริฐสกุล, นางสาว ญาณิศา โง้วจุงดี, นายคณิน ปฐมวัฒนานุรักษ์, นางสาวธนภรณ์ อนันต์สิริภิญโญ
จากคณะแพทยศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์

2.3 ระบบติดตามและการคิดคำนวณค่าโดยสารแบบมาตรฐานสําหรับจักรยานยนต์รับจ้างและรถตุ๊กๆ สําหรับประเทศไทย (Vehicle Tracking System and Standard Fare Calculation for Motorcycle Taxi and Tuk Tuk Taxi in Thailand) โดย ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ และ นายณัฐพล วัฒนวิสุทธิ์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

3. รางวัลเหรียญทอง จํานวน 1 รางวัล

3.1 การใช้เทคนิคคลื่นอัลตราซาวด์สําหรับการรักษาก้อนมะเร็งเต้านมในผู้หญิง : การจําลองด้วยคอมพิวเตอร์ (Focused Ultrasound Ablation for the Treatment of Female with Localized Breast Cancer Computer Simulation) โดย นางสาวพัชราภรณ์ วงศ์ชาดากุล, นางสาวเปรมปรียา มณเฑียรทอง และ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

4. รางวัลเหรียญเงิน จํานวน 4 รางวัล

4.1 การตรวจสอบความแท้และไม่แท้ของนาฬิกาหรูในรูปแบบแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน (Authentic and Counterfeit Detector of Luxury Watch on Mobile Application) โดย รศ.ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต, นายวีระ ศรีสงวนสัตย์, ดร.ปราโมทย์ เหรียญเจริญสุข, นางสาวปิยะพร เองใช่รัตน์, นายกันตภณ พรประเสริฐสกุล, นางสาวสุธัญญา พืชพันธ์ไพศาล, นายพงศ์พันธ์ เพียรพานิชย์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

4.2 การจําลองด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยวางแผนล่วงหน้าสําหรับการกําจัดขนด้วยเลเซอร์ (Computer Pre-Planning for Laser Hair Removal (Dermatology Application) โดย นางสาวพัชราภรณ์ วงศ์ชาดากุล และ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

4.3 ระบบตรวจวัดการปนเปื้อนและวิธีตรวจจับการรั่วของน้ำ (Water Supply Contamination Monitoring and Searching Method for Water Leakage Detection) “ โดย ผศ.ดร นพพร ลีปรีชานนท์ และนายณัฐพล วัฒนวิสุทธิ์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

4.4 การใช้คลื่นอัลตร้าโซนิคในการพิมพ์วัสดุผง 3 มิติโดยวิธีการหลอมด้วยแสงเลเซอร์ (Ultrasonic Assisted Selective Laser Melting 3D Printing) “ โดย อ.ดร.สุภมาศ สุชาตานนท์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

5. รางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 3 รางวัล

5.1 การออกแบบและพัฒนาชุดต้นกําลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรถเข็นผัก (Designing for enhancement of Vegetable Cart) “ โดย ดร.จักรพันธุ์ ชวนอาษา, ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ, ผศ.ดร.ฉัตรชัย มานะดี, นายวรดิส  อยู่ดี, นายมรรคโกวิท เพิ่มภัทร จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

5.2 เตียงเอียงที่ปรับเคลื่อนที่ได้หลายทางสําหรบผู้ป่วยติดเตียง (Design of Lateral Bed with Multi- directional Adjustment for Bedridden Patients)  โดย ดร.จักรพันธุ์ ชวนอาษา, ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ, นายกรวัฒน์ แสงประสาทพร, นายปฏิภาณ ภู่ขาว จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

5.3 เครื่องช่วยฝึกเดินด้วยการพยุงน้ำหนักบางส่วน (The TU gait trainer)  โดย ผศ.ดร.บรรยงค์  รุ่งเรืองด้วยบุญ, รศ.ณรงค์ บวบทอง จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พัชรี คุณค้ำชู นายธนพล ลัคนาวัฒน์, จากคณะสหเวชศาสตร์

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้