คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559


รองศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์  สกลภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  วงษ์ประดับไชย  รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและประกันคุณภาพร่วมเป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดงานสัปดาห์วิชาการประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560  ณ บริเวณโถงชั้น 1  อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยในงานเป็นการนำเสนอโปสเตอร์โครงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาของแต่ละสาขาวิชา

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้