คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

โครงการ TU-PINE คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ บริษัท การท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)


เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ฝ่ายการนักศึกษาโครงการ TU-PINE คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นริศ เจริญพร ได้นำนักศึกษาหลักสูตร iPEN-iEE  ชั้นปีที่ 3 เข้าเยี่ยมชมการปฎิบัติงานของบริษัท การท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 (ส่วนขาเข้าและขาออกระหว่างประเทศ) พร้อมรับฟังบรรยายการสรุปเรื่องของระบบไฟฟ้าและมาตรการการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานดอนเมือง

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้