คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

บัณฑิตศึกษา ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.เอก ภาคการศึกษาที่ 1/2560


บัณฑิตศึกษา ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.เอก ภาคการศึกษาที่ 1/2560

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครมี 5 หมวดวิชา ดังนี้
- หมวดวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- หมวดวิชาวิศวกรรมเคมี
- หมวดวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- หมวดวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- หมวดวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

จำนวนรับเข้าการศึกษา ทั้งหมด 20 คน

วิธีการคัดเลือกเข้าศึกษา โดยการสอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรือ สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
    - มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.50
2. สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรือ สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
    - มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.50 ผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า จะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ เช่น บทความในวารสารทางวิชาการหรือบทความในที่ประชุมวิชาการที่มีคณะกรรมการกลั่นกรองในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารดังแนบด้านล่างนี้

 

เอกสารแนบ:
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.เอก ภาคการศึกษาที่ 1/2560

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้