คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจาก Hiroshima University


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และนักศึกษา ให้การต้อนรับ Prof. Shinichi  Namba จาก Hiroshima University ที่เดินทางมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อประชาสัมพันธ์งานวิจัยทางด้าน Plasma and laser diagnostics โดยเน้นทาง Nuclear fusion, electronic propulsion (thruster), arc discharge for engineering applications, basic atomic and molecular physics, laser-produced plasma, development of x- ray sources, laser-matter interaction, laser spectroscopy for diagnostics เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ห้อง วศ.202-2 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้