คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด


วันที่ 29 มีนาคม 2560 บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย โดย คุณวันชัย ลี้นะวัฒนา กรรมการผู้จัดการ และ คณะผู้บริหาร ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ไพจิตโรจนา หัวหน้ากลุ่มวิจัยวิศวกรรมเชิงควอนตัมและการประมวลผลสัญญาณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ

            โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ อุปกรณ์ และ บุคลากร ในการวิจัยและพัฒนาทางด้านยานยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะสถานีประจุพลังงานไฟฟ้าไร้สายสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 5 ปี ซึ่งในการนี้บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด ได้มอบรถสามล้อไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาในหัวข้อดังกล่าวด้วย

            ปัจจุบัน กลุ่มวิจัยวิศวกรรมเชิงควอนตัมและการประมวลผลสัญญาณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มุ่งเน้นในการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และผลงานวิชาการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบส่งพลังงานไฟฟ้าไร้สาย ระบบส่งพลังงานไฟฟ้าไร้สายสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า และ สถานีประจุพลังงานไฟฟ้าไร้สายสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนำไปสู่การส่งเสริมนโยบายขอรัฐบาลซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย