คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดประชุม เรื่อง “แนวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559”


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและประกันคุณภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม แนวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงกำหนดการ รายละเอียดต่างๆ รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ให้กับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และตัวแทนของหลักสูตรต่างๆ ในคณะฯ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นต่อไป

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้