คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ต้อนรับกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการประชุมหารือ แนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย


เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและประกันคุณภาพ ร่วมกับทีมผู้บริหารคณะฯ และหัวหน้างาน  ได้ต้อนรับกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี  ศิริไกร  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้