คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

โครงการ TU-PINE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมนอกสถานที่ “TU-PINE น้อมนำคำพ่อสอน สานต่อที่พ่อทำ”


เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2560 โครงการ TU-PINE  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้นำนักศึกษาไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ ภายใต้กิจกรรม “TU-PINE น้อมนำคำพ่อสอน สานต่อที่พ่อทำ” ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เรียนรู้การฝึกปฎิบัติ “การสร้างบ้านดิน” ตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมปลูกป่าชายเลนที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยเข้าพักที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา 1 คืน และในวันเดินทางกลับ นักศึกษาได้มีโอกาสทำบุญถวายสังฆทานที่วัดเขาโพธิ์ทอง อีกด้วย งานนี้นักศึกษาได้ทั้งความรู้ ความเข้าใจในพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่ในหลวงได้ทรงสร้างไว้ให้กับประชาชนไทยและจะน้อมนำคำสอนมาปฎิบัติ และสานต่อที่พ่อทำต่อไป

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้