คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคออฟฟิศ ซินโดรม


เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  วงษ์ประดับไชย รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและประกันคุณภาพ เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคออฟฟิศ ซินโดรม โดยมีวัตถุประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงรายละเอียด และความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับโรคออฟฟิศ ซินโดรม ณ ห้องประชุม วศ.702 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี เจ้าหน้าที่จากบริษัทเออาร์ เฮลธ์ แคร์ จำกัด  เป็นวิทยากร 

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้