คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัล Good Development Process จากการเข้าร่วมการแข่งขัน AMAS MBD 2016


ทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากหลักสูตร Thammasat English Programme of Engineering (TEPE) ได้แก่ นายเพิ่มทรัพย์ มั่นบริรักษ์ นายสิรภพ เหล่าสุอาภา และ น.ส.สุวรางค์ ใจเสมอ ได้รับรางวัล Good Development Process จากการเข้าร่วมการแข่งขัน AMAS MBD 2016 (Annual Student Meeting on Automotive Embedded Systems) ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างบริษัท Toyota Tsusho Electronics (Thailand) สมาคมสมองกลฝังตัวไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริษัท Techsource Systems (ประเทศไทย) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งในส่วนพัฒนาซอฟต์แวร์ของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์   การแข่งขันมีทีมเข้าร่วม 11 ทีมจาก 9 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

กิจกรรม AMAS MBD นี้เป็นการแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับรถจำลองด้วยแนวทาง model-based development (MBD) ซึ่งเป็นการใช้ซอฟต์แวร์ MATLAB/Simulink ในการสร้างแบบจำลองของพฤติกรรมขึ้น จากนั้นจึงสร้างเป็นโค้ดเพื่อไปทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่ทำงานเป็นหน่วยควบคุมเครื่องยนต์ (Engine Control Unit, ECU) การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ MBD เป็นหัวใจสำคัญของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบัน เนื่องจากซอฟต์แวร์ยานยนต์มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นอย่างมากจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเครื่องยนต์และระบบอัจฉริยะต่างๆ ทำให้บริษัทชั้นนำในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น Toyota, BMW ฯลฯ ต่างเปลี่ยนจากการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยการเขียนโค้ดมาเป็นการสร้างแบบจำลองตามแนวทาง MBD  ทีมนักศึกษาของหลักสูตร TEPE ได้ใช้ความรู้และทักษะในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์แบบ teleoperated vehicle ทำให้สามารถขับขี่รถจำลองได้จากคอนโซลที่เลียนแบบรถยนต์ รวมทั้งยังดำเนินการไปตามแนวทางของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง ทำให้ได้รับรางวัล Good Development Process จากการแข่งขันครั้งนี้