คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจาก Waterford Institute of Technology, Ireland


รองศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ  อุดร  คณบดีคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี  รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สุภัทรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี  ให้การต้อนรับ Dr. Tom  O’Toole, Dean of International Affairs and Dean of Faculty of Business และ Professor Austin Coffey Ph.D., Lecturer and Programme Director, Chair and Councillor of European Medical Polymers Division of the Society of Plastics Engineers, Waterford Institute of Technology, Ireland. ที่เดินทางมาหารือด้านวิชาการ และความร่วมมือในการวิจัย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560  ณ  ห้อง วศ.202-2 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้