คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจาก Sichuan University


เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 Prof. Xiaoyong Wei, Head of Department of Computer Science, Sichuan University  ได้มาเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  เพื่อหารือการแลกเปลี่ยน  โดยได้รับการต้อนรับจาก รองศาสตราจารย์ ดร. มณฑลี ศาสนนันทน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพร ลีปรีชานนท์  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  รองศาสตราจารย์ ดร. จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต  รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย  วรพจน์พิศุทธิ์ และอาจารย์ ดร.พิศาล แก้วประภา จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ซึ่งผลการหารือทั้งสองฝ่ายจะทำ MOU ร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาในการทำวิจัยร่วมในอนาคต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้