คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

บัณฑิตศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ป.เอก ประจำภาคเรียนที่ 2-2559


   ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2559 ดังรายชื่อต่อไปนี้
      1. นายเพชร  นันทิวัฒนา
      2. นายอภิรมย์  ชูเมฆา
      3. นายนวฤทธิ์  วินนุวัฒน์

   อนึ่ง ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวดำเนินการตามปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา

 

เอกสารแนบ:
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ป.เอก ประจำภาคเรียนที่ 2-2559

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้