คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนา เรื่อง “Intensified biofuel production”


รองศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา เลิศโภคะสมบัติ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กล่าวเปิดงานสัมมนา เรื่อง “Intensified biofuel production” ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Newcastle University โดยการสนับสนุนของ Newton Fund มีวิทยากรบรรยาย คือ Dr.Anh Phan จาก School of Chemical Engineering and Advanced Materials, Newcastle University เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม วศ.702 ชั้น 7 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต โดยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี สันติคุณาภรณ์ เป็นผู้วิจัยหลักภายใต้โครงการดังกล่าว

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้